Privacy Policy

Rijschool Haan (hierna: ‘de rijschool’) dient er zorg voor te dragen:

 • Dat de les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepaling van de W.R.M.
 • Dat de cursist zoveel mogelijk rijles krijgt van dezelfde instructeur.
 • Dat uiterlijk 2 weken na de datum waarop overeenstemming met de cursist is bereikt dat het rijexamen kan worden aangevraagd en de klant de kosten aan de rijschool heeft voldaan, de aanvraag is ingediend bij het CBR of BNOR.
 • Dat de cursist via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor les overeenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 • Dat zij vertrouwelijk omgaat met alle door de cursist aan hem toevertrouwde gegevens.

Facturering en betaling

 • Facturen worden voorafgaand aan de rijlessen gestuurd en door de cursist voldaan.
 • Betalingen gaan per pin of bancaire overboeking. Niet in cash.

Annuleren afspraak

 • Cursist is verplicht een afspraak voor een rijles tenminste 48 uur voor aanvang te annuleren. Bij gebreke dient cursist de kosten voor rijles verschuldigd aan de rijschool uiterlijk binnen drie dagen na het oorspronkelijke tijdstip van de afspraak te hebben voldaan. Bij ziekte dient de cursist een verklaring van de dokter te tonen.
 • De rijschool behoudt zich het recht voor een afgesproken rijles, of examen geheel of gedeeltelijk te annuleren indien omstandigheden, waaronder ook weersomstandigheden of een onwerkbare situatie, daartoe aanleiding geven. Eén en ander naar het uitsluitende oordeel van de rijschool. Bij geheel annuleren is cursist geen les-, of examengeld verschuldigd. Bij gedeeltelijk annuleren is cursist les- en cursusgeld naar rato verschuldigd, behoudens andersluidende mededeling van de rijschool.

Voorwaarden deelname rijles

 • Indien de cursist vóór of tijdens de rijles onder invloed is van drugs, alcohol (meer dan 0,0 promille) of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zal de rijles c.q. examen in rekening gebracht worden en zal er niet gereden worden (art. 26 lid 2-3 WVW 1994).
 • De cursist mag de bevoegdheid voor het besturen van een motorrijtuig of een motorvoertuig niet zijn ontzegd (art. 32 lid 1 WVW 1994) noch mag diens rijbewijs zijn ingevorderd (art. 5 lid 2 sub B RVV 1990).
 • Een motorcursist moet tijdens de rijlessen in het bezit zijn van een geldig Nederlands autorijbewijs (categorie B) óf, als hij die nog niet heeft, een geldig theoriecertificaat. Eén van deze documenten dient de cursist elke praktijkles op zak te hebben.
 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van legitimatie, theorie- en praktijkexamens. Bij geen geldigheid, kan de cursist niet de rijschool aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid

 • De rijschool sluit iedere aansprakelijkheid uit voor materiële en voor immateriële schade toegebracht aan cursist, aan door cursist meegevoerde zaken en aan personen en door hen meegevoerde zaken onder toezicht van, of in gezelschap van, cursist, ontstaan gedurende een rijles en gedurende de aanwezigheid op het terrein en in het gebouw van de rijschool.
 • Verlies en beschadiging van contactsleutel en -slot, veiligheidsslot en deursleutel en -slot van motorfiets en auto zijn voor rekening van de cursist.
 • Beschadiging van het interieur van een lesauto en beschadiging van de door rijschool aan cursist in bruikleen gegeven zaken, zoals helm en kleding, veroorzaakt door ander dan normaal en zorgvuldig gebruik door cursist en/of veroorzaakt door een persoon onder toezicht van of in het gezelschap van cursist, zijn voor rekening van cursist.
 • Alle schade, toegebracht aan personen en zaken bij de rijschool, daaronder begrepen verlies van en beschadiging aan motorfiets en auto, alsmede alle schade toegebracht aan derden, veroorzaakt door grove schuld, roekeloosheid, of opzet van cursist en/of veroorzaakt door grove schuld of opzet van een persoon onder toezicht van of in het gezelschap van cursist, alsmede alle daaruit voortvloeiende vervolgschade in de ruimste zin van het woord, zijn voor rekening van de cursist. De voertuigen zijn verzekerd, lichamelijk letsel niet. De cursist rijdt voor eigen rekening en risico, dat wil zeggen kleding en lichamelijk letsel.
 • Indien cursist in gebreke blijft aan enige verplichting te voldoen, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,-, alsmede de volledige gerechtelijke incassokosten en eventuele advocaatkosten.

Examen

 • De rijschool vraagt het examen aan bij CBR als ze gemachtigd is door cursist, als cursist de gezondheidsverklaring bij het CBR heeft ingediend en deze akkoord is bevonden en als de factuur voor het examen is voldaan.

Rijschool bepaalt wanneer het examen kan worden aangevraagd. Dit is volledig afhankelijk van de vorderingen van cursist. Op uitdrukkelijk verzoek van cursist of ouder/verzorger om een examen vervroegd aan te vragen, gaat Rijschool niet in.

Geldigheid lespakketten

Pakketten hebben een geldigheidsduur van één jaar na betaling. Indien lessen niet kunnen worden afgenomen is restitutie in bepaalde gevallen mogelijk. Cadeaubonnen met een tegoed voor rijlessen dienen maximaal een jaar na uitgifte ingezet te worden.

Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening en dienen binnen deze termijn volledig te zijn betaald.

Social Media

Rijschool deelt foto’s van cursisten op de digitale kanalen (website en sociale media). Bijvoorbeeld als zij geslaagd zijn. De cursist geeft daarvoor toestemming. Het zal te allen tijde besproken worden voor plaatsing.

Cookies