Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door uw browser worden opgeslagen bij het bezoeken van een website. Deze informatie wordt gebruikt om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Rijschool Haan maakt gebruik van cookies. Sommige cookies worden door Rijschool Haan gezet, andere door partijen waarvan wij gebruik maken, bijvoorbeeld Analytics.

 

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de site van Rijschool Haan niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

 

Google en Hotjar cookies

Rijschool Haan werkt met statistiekentools (Google Analytics en Hotjar) en we gebruiken cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s lezen enzovoorts. Deze informatie is voor ons belangrijk; op basis van deze gegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. We adverteren ook via Google Ads. Om de effectiviteit van deze advertenties te meten gebruiken wij de cookies van dit systeem.

 

Facebook advertising

We willen mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in Rijschool Haan. Daarom plaatsen we een pixel die ervoor zorgt dat we onder andere de sitebezoekers ook relevante advertenties op Facebook kunnen tonen, en het resultaat kunnen meten.  

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Mocht u geen cookies willen installeren of ze na uw bezoek willen verwijderen, kunt u dat in uw browser instellen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of instellingen van uw browser. Let op: Als u de cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

 

Privacystatement

Wanneer we in dit statement spreken over ´wij´ of ´ons´ dan bedoelen we Rijschool Haan, gevestigd aan de Slaak 86 in Rotterdam en bij de KvK ingeschreven met nummer 24369453.

Doel en grondslag
Wij verwerken gegevens van verschillende betrokkenen. Zoals (potentiële) klanten, medewerkers, rij-instructeurs en leveranciers. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn voor gerechtvaardigde belangen: U maakt gebruik van onze diensten, we hebben een samenwerking of we willen u werven als klant of instructeur. Wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor noodzakelijk en slaan ze niet langer op dan nodig.

Uitvoeren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering
Klanten kunnen bij ons in een flexibele periode hun bromfiets-, auto-, of motorrijopleiding volgen of opfrislessen nemen. Wij gebruiken gegevens om deze diensten te leveren en om de ervaring zo prettig en eenvoudig mogelijk te maken. De meest voorkomende persoonsgegevens zijn naam, geslacht, rekeningnummer, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Beeldmateriaal (foto’s en films)
We maken foto’s en films, bijvoorbeeld tijdens een les of na een examen. Deze worden gebruikt voor trainingsdoeleinden of publiciteitsdoeleinden, bijvoorbeeld op sociale media. De maker van een foto of film zal altijd van tevoren toestemming vragen. Verder maken we gebruik van opnamemiddelen voor onze veiligheid en ter bescherming van onze eigendommen. 

Sociale media
We maken gebruik van advertentiemogelijkheden van sociale media. (Potentiële) klanten krijgen advertenties te zien op basis van de gegevens die het medium verzamelt. We gebruiken sociale media ook om te inspireren en informeren. Daarbij gelden de privacy statements en voorwaarden van deze media. We beantwoorden ook vragen die we via deze media krijgen en gaan in gesprek. Deze gegevens bewaren wij niet. We zijn aanwezig op Facebook, Instagram, Youtube, en Twitter.

 

Klantcontact en service

Om vragen te kunnen beantwoorden of ergens mee te helpen is het soms nodig dat wij persoonsgegevens gebruiken. Deze zijn door betrokkenen verstrekt.

 

Onderzoek

Wij doen regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten, of stellen rapportages/statistieken op om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Daarvoor kan het verwerken van persoonsgegevens nodig zijn, bijvoorbeeld voor het versturen van een survey per e-mail. U kunt zich altijd uitschrijven voor deze onderzoeken.

 

Externe partijen

Wij schakelen externe partijen in om onze dienstverlening en bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren. Wanneer nodig, verstrekken wij persoonsgegevens aan deze partijen. Deze mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de aan onze dienstverlening en bedrijfsvoering gerelateerde diensten, waar wij opdracht toe hebben gegeven. 

 

Wettelijke taken en plichten

Een andere reden waarom wij persoonsgegevens verwerken is op basis van een wettelijke plicht of een algemeen belang, bijvoorbeeld als een overheidsinstelling op wettelijke grondslag, ons daartoe verzoekt. 

 

Recht op toegang en bezwaar 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of wilt u uw gegevens laten aanpassen? Mail dan naar info@rijschoolhaan.nl. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen of uw toestemming voor het verwerken van gegevens weer intrekken. Dit is alleen mogelijk voor zover we nog aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals wettelijke bewaartermijnen, en de dienst nog kunnen uitvoeren die we overeen zijn gekomen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@rijschoolhaan.nl. Ook bent u gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen wij gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens. We beveiligen internetservers en ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen, en werken met wachtwoorden en automatische vergrendeling. We informeren onze medewerkers en rij-instructeurs, zodat ze doordrongen zijn van het belang van privacy.

Hoe lang?
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. En zolang als de wetgeving het voorschrijft, bijvoorbeeld de fiscale wet.

Aanpassing privacy statement 
Dit privacy statement kan aangepast worden. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. De laatste wijziging was op 24 januari 2019.

Contact
We blijven nadenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen. U kunt contact met ons opnemen per e-mail: info@rijschoolhaan.nl

 

Algemene voorwaarden

Rijschool Haan (hierna: ‘de rijschool’) behoudt zich het recht voor een afgesproken rijles en cursus geheel of gedeeltelijk te annuleren indien omstandigheden, waaronder weersomstandigheden, daartoe aanleiding geven. Eén en ander naar het uitsluitende oordeel van de rijschool. Bij geheel annuleren is cursist geen les- en cursusgeld verschuldigd. Bij gedeeltelijk annuleren is cursist les- en cursusgeld naar rato verschuldigd, behoudens andersluidende mededeling van de rijschool.

Cursist is verplicht een afspraak voor rijles en cursus tenminste 48 uur voor aanvang te annuleren. Bij gebreke dient cursist de kosten voor rijles en cursus verschuldigd aan de rijschool uiterlijk binnen drie dagen na het oorspronkelijke tijdstip van de afspraak te hebben voldaan. Bij ziekte dient de cursist een verklaring van de dokter te tonen.

Indien de cursist vóór of tijdens de rijles onder invloed is van drugs, alcohol (meer dan 0,0 promille) of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zal de rijles c.q. examen in rekening gebracht worden en zal er niet gereden worden (art. 26 lid 2-3 WVW 1994).

De cursist mag de bevoegdheid voor het besturen van een motorrijtuig of een motorvoertuig niet zijn ontzegd (art. 32 lid 1 WVW 1994) noch diens rijbewijs te zijn ingevorderd (art. 5 lid 2 sub B RVV 1990).

Een motorcursist moet tijdens de rijlessen in het bezit zijn van een geldig Nederlands autorijbewijs (categorie B) óf als hij die nog niet heeft een geldig theoriecertificaat. Eén van deze documenten dient de cursist elke praktijkles op zak te hebben. Voor de bromfiets geldt dat hij in het bezit moet zijn van een geldig theoriecertificaat alvorens de praktijklessen beginnen. Deze dient de cursist elke les bij zich te dragen. Bovendien moet de cursist 16 jaar of ouder zijn. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van legitimatie, theorie- en praktijkexamens. Bij geen geldigheid, kan de cursist niet de rijschool aansprakelijk stellen.

De rijschool sluit iedere aansprakelijkheid uit voor materiële en voor immateriële schade toegebracht aan cursist, aan door cursist meegevoerde zaken en aan personen en door hen meegevoerde zaken onder toezicht van –of in gezelschap van- cursist, ontstaan gedurende een rijles en gedurende de aanwezigheid op het terrein en in het gebouw van de rijschool.

Verlies en beschadiging van contactsleutel en –slot, veiligheidsslot en deursleutel en –slot van motorfiets, bromfiets en automobiel zijn voor rekening van de cursist.

Beschadiging van het interieur van een lesauto en beschadiging van de door rijschool aan cursist in bruikleen gegeven zaken, zoals helm en kleding, veroorzaakt door ander dan normaal en zorgvuldig gebruik door cursist en/of veroorzaakt door een persoon onder toezicht van of in het gezelschap van cursist, zijn voor rekening van cursist.

Alle schade, toegebracht aan personen en zaken bij de rijschool, daaronder begrepen verlies van en beschadiging aan motorfiets, bromfiets en automobiel, alsmede alle schade toegebracht aan derden, veroorzaakt door grove schuld (=aan opzet grenzende roekeloosheid) of opzet van cursist en/of veroorzaakt door grove schuld of opzet van een persoon onder toezicht van of in het gezelschap van cursist, alsmede alle daaruit voortvloeiende vervolgschade in de ruimste zin van het woord, zijn voor rekening van de cursist. De motorrijtuigen en –voertuigen zijn verzekerd, lichamelijk letsel niet. De cursist rijdt voor eigen rekening en risico, dat wil zeggen kleding en lichamelijk letsel.

Dus rij VEILIG en ZORGVULDIG en  houd je aan alle instructies. Schade die voor rekening van cursist komt, dient door cursist onmiddellijk na ontstaan van de schade te worden voldaan. 

Indien cursist in gebreke blijft aan enige verplichting te voldoen, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,-, alsmede de volledige gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de eventuele advocaatkosten.

Pakketten hebben een geldigheidsduur van één jaar na betaling. Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening en dienen binnen deze termijn volledig te zijn betaald. De betalingen van examens, boeken, deelpakketten losse lessen gaan uitsluitend via de bank. Kontante betalingen zijn bij onze rijschool niet mogelijk.

We delen op onze digitale kanalen (website en sociale media) foto’s van cursisten, bijvoorbeeld als ze geslaagd zijn. Cursist geeft daarvoor toestemming. Dat zal te allen tijde mondeling nog gevraagd worden van tevoren.